top of page

Årsmøte i Meråker skoleidrettslag

Årsmøte i Meråker skoleidrettslag avholdes den 13 mars. kl 18.00 ved Meråker videregående skole. 

Det er også mulig å følge årsmøte via teams:

Klikk her for å delta i møtet

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1:    Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2:    Velge dirigent

Sak 3:    Velge protokollfører

Sak 4:    Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 5:    Godkjenne innkallingen

Sak 6:    Godkjenne saklisten

Sak 7:    Godkjenne forretningsorden

Sak 8:    Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger

Sak 9:    Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 10: Behandle forslag og saker

Sak 11: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter. 

Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Sak 14: Foreta følgende valg:

14.1 Styre:

- leder

- nesteleder

- 3 styremedlemmer 

- Varemedlem

14.2 Kontrollutvalg:

- 2 medlemmer

- 1 varamedlem

14.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett

  eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

14.4 Valgkomité:

- leder 

- 2 medlemmer

- varamedlem

[14.5 Øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan]

 

Ved spørsmål om årsmøtet, kan de stilles til jhl@teammeraker.com

bottom of page